ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

191

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

109

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 3 /2%
1.3. นร.21 - 40 12 /6%
1.4. นร.41 - 60 29 /15%
1.5. นร.61 - 80 28 /15%
1.6. นร.81 - 100 25 /13%
1.7. นร.101 - 120 12 /6%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

9

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

191

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

191

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

53

ตาราง

1,889

ห้องเรียน
ตาราง

25,871

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,934

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

18,014

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,923

ตาราง

191

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
109
กลาง
78
ใหญ่
4
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -38.05

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -32.37

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 52.07

-52.07

ประเทศ 52.50

-52.5

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 77.22

-77.22

ประเทศ 77.28

-77.28

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ138 /72%
ปฐมวัย - ม.ต้น53 /28%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 109 /57%
ขนาดกลาง 78 /41%
ขนาดใหญ่ 4 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 109 /57%
ขนาดที่ 2 61 /32%
ขนาดที่ 3 11 /6%
ขนาดที่ 4 5 /3%
ขนาดที่ 5 5 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
191 โรงเรียน

6 อำเภอ
พุทไธสง

23 โรงเรียน

ตาราง
สตึก

60 โรงเรียน

ตาราง
คูเมือง

49 โรงเรียน

ตาราง
แคนดง

19 โรงเรียน

ตาราง
นาโพธิ์

19 โรงเรียน

ตาราง
บ้านใหม่ไชยพจน์

21 โรงเรียน

ตาราง

20 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนสตึก 1

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 2

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนสตึก 2

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนสตึก 3

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนสตึก 4

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนสตึก 5

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนสตึก 6

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3

6 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังุหวัดบุรีรัมย์ 31120
Version.2024.1.KAOPUNHOT